Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Rumšiškių lopšelis-darželis  asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679):

  • teisė gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
  • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
  • teisė į duomenų perkeliamumą*;
  • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu*.

* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys Tarnyboje tvarkomi naujienlaiškių siuntimo tikslu.

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais. Tačiau pažymėtina, jog šios teisės nėra absoliučios, todėl gali būti ribojamos Reglamento (ES) 2016/679 ar kitų įstatymų numatyta tvarka.

Kaip galite kreiptis?

Norėdami pasinaudoti Reglamento (ES) 2016/679 Jums suteikiamomis teisėmis, Jūs galite kreiptis  su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl Reglamento (ES) 2016/679 teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Tarnyboje nėra nagrinėjami.

Prašymai Tarnybai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami (prašymo formą galite rasti paspaudę šią nuorodą: „Prašymas dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo“):

 1. Asmeniškai: J.Aisčio g. 4, Rumšiškės, LT-56335 Kaišiadorių r., lopšelis-darželis Rumšiškės
 2. Paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: J.Aisčio g. 4, Rumšiškės, LT-56335 Kaišiadorių r., lopšelis darželis Rumšiškės
 3. Per E. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu rastine@rumsiskiudarzelis.lt

Kaip galite patvirtinti savo tapatybę prašymo pateikimo metu?

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

 1. Teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Tarnyboje darbuotojui.
 2. Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (plačiau poskyryje „Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?“).
 3. Jeigu prašymas pateikiamas paštu arba per pasiuntinį, kartu su prašymu turi būti pateikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Per kiek laiko Tarnyba atsakys?

Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų Reglamente (ES) 2016/679, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į  duomenų apsaugos pareigūną  Vytą Jacevičių , tel. +37063191848; el paštas vytas.jacevicius@kaisiadorysbft.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 • Jeigu asmuo nesutinka su  Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Asmens duomenų tvarkymo Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelyje-darželyje taisyklės

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelyje-darželyje tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Skip to content