Menu Close

Priešmokyklinis ugdymas

,,Šarkiukų” gr. dienos ritmas

PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS

DĖL VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams ,,Patirčių erdvės” rinkinys I knyga,

Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams ,,Patirčių erdvės” rinkinys_II knyga.

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Švietimo įstatymu įteisintas privalomas priešmokyklinis ugdymas, kuris pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalioja Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.:

* priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 2022 m. sausio–gruodžio mėnesiais sueina 6 m. ir tiems 5 metų vaikams, kurių tėvai (globėjai) pageidauja, kad vaikas priešmokyklinę grupę pradėtų lankyti metais anksčiau;

* priešmokyklinis ugdymas gali būti vykdomas antrus metus kai kuriems iš tų vaikų, kurių tėvai (globėjai) nusprendė nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. juos leisti ugdytis pagal Programą 5 metų, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), įvertinus vaiko ugdymosi poreikius.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.

* Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5  metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais

Priesmokyklinio ugdymo ankstinimo etapai

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1269.

  1. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (toliau – Programa) nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, Programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires.
  2. Programos paskirtis:

2.1. užtikrinti darnų vaiko fizinių ir psichinių galių skleidimąsi, kiekvieno vaiko mokyklinę brandą, priešmokyklinio ugdymo pedagogams bendradarbiaujant su tėvais (globėjais), švietimo pagalbos specialistais (logopedais, specialiaisiais pedagogais, socialiniais pedagogais, psichologais ir kt.);

2.2. nustatyti priešmokyklinio ugdymo sąlygas, kad priešmokyklinio ugdymo pedagogas, mokyklos ar kito švietimo teikėjo vadovas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) užtikrintų kokybišką Programos vykdymą.

  1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio įgyvendinimo dermė užtikrinama, nuosekliai plėtojant ugdymo tikslus, uždavinius, vaiko ugdymosi pasiekimus, taikant į vaiką orientuoto ugdymo strategijas, vaiko kompetencijų augimą skatinančius pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus.
  2. Programą įgyvendina ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.

 

Priesmokyklinio-ugdymo-programa

Priešmokyklinio ugdymo bendros programos įgyvendinimo rekomendacijos

Priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijos, jų turinio dėmenys ir ugdymo gairės

Skip to content