Menu Close

Apie mus

Sveikiname Jus Rumšiškių lopšelio-darželio tinklalapyje

Pagrindinis mūsų tikslas – teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ankstyvąjį ugdymą bei ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kuris užtikrina sėkmingą vaiko pasirengimą mokyklai.

 

Rumšiškių lopšelis-darželis buvo įkurtas 1968 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį. Lopšelis-darželis įsikūręs miestelio centre Jono Aisčio gatvėje Nr.4, LT-56335 Kaišiadorių r.

Telefonas: 867295886

Įstaigos tipas – Neformaliojo ugdymo įstaiga

Įstaigos teisinė firma – Biudžetinė įstaiga

Įstaigos kodas – 190503625

Mokomoji kalba – Lietuvių

Nuo 2023 06 05 įstaigai vadovauja Jūratė Sankūnienė

Lopšelio-darželio vizija

Palankios sąlygos vaikų nuo 1,5 iki 6 m. ugdymui, saviraiškai ir saviugdai. Saugi ir psichologiškai sveika lopšelio-darželio aplinka, padedanti atrasti ir perimti svarbiausias gyvenimo vertybes. Vaikai sveiki, kūrybingi ir aktyvūs.

Pedagogas – aukštos kvalifikacijos, kūrybinga ir iniciatyvi asmenybė, taikanti modernius darbo su ugdytiniais metodus ir būdus.

Vadovas – ugdymo ir vadybos specialistas, partneris ir patarėjas.

Tėvai ir pedagogai lygiaverčiai partneriai.

MISIJA

Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, integruoja etnokultūrinę ir meninę veiklą į ugdymo turinį, plėtoja vaikų intelektines, emocines ir fizines galias, lemiančias jų asmenybės raidą ir socializacijos sėkmę.

 

VIZIJA

Kiekvienas bendruomenės narys veikia saugioje, palaikančioje ir stabilioje aplinkoje.

Kiekvienas ugdytinis ugdomas(si) pagal individualias galimybes ir patiria sėkmę siekdamas asmeninės brandos.

 

VEIKLOS PRIORITETAS

Užtikrinti ir kryptingai siekti kiekvieno ugdytinio individualios pažangos augimo.

 

VERTYBĖS

Ø  Pagarba

      Pagarbus elgesys, kitų bendruomenės narių, kolegų bei partnerių nuomonės paisymas. Gebėjimas priimti kolegų ir kitų asmenų individualumą.

Ø  Saugumas

Fiziškai ir emociškai saugi aplinka.

Ø  Atsakomybė

Sąžiningas ir kompetentingas įsipareigojimų vykdymas ir sprendimų priėmimas.

Ø  Kūrybiškumas

 

Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, ugdanti vaikus lietuvių kalba, ugdymo forma dieninė.
Darbo laikas nuo 7.00 vai. iki 19.00 vai. (12.00 val.)

Direktorė Jūratė Sankūnienė

 

Mūsų Uždaviniai

1.  Formuoti ugdymo turinį, atliepiantį pagrindines Kaišiadorių rajono nuostatas, lopšelio-darželio ugdymo tikslus, uždavinius bei vaikų ir tėvų lūkesčius.
2.  Bendradarbiaujant su šeima, puoselėti vaiko galias, lemiančias visapusišką vaiko asmenybės vystymąsi.
3.  Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: psichologinio ir fizinio saugumo, judėjimo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, asmeninio tobulėjimo.
4.  Sudaryti palankias sąlygas perimti tautos dvasinės ir dorovinės kultūros pagrindus.
5.  Ugdyti ir stiprinti asmenybės bruožus, padedančius vaikui pasirengti mokymuisi mokykloje.

 

Skip to content