Menu Close

Teisės aktai

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 752016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  Peržiūrėti dokumentą

Su įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje  https://www.smm.lt/web/lt/

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija Peržiūrėti dokumentą

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas  Peržiūrėti dokumentą

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija  Peržiūrėti dokumentą

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“    Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Peržiūrėti dokumentą

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo  Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686)  Peržiūrėti dokumentą

Viešųjų pirkimų įstatymas

Skip to content