Menu Close

Tyrimai ir analizė

Plačiojo audito išvada 2021 m.

2020 METŲ PLAČIOJO AUDITO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS

 

 

Privalumai

 

 

Tobulintini rodikliai

 

Silpniausi rodikliai
5.1. Personalo politika 3,9 2.3. Ugdymo (si) proceso kokybė 3,7 1.2.  Mokyklos įvaizdis 3,5
2.3. Ugdymo proceso kokybė 3,9 3.2. Vaiko pasiekimų kokybė 3,7 4.2. Vaiko poreikių tenkinimas 3,6
4.1. Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas 4 4.3. Parama ir pagalba vaikui 3,6 6.4. Valdymo ir savivaldos dermė 3,6

 

 

Vykdyti vidaus auditą veiklos ir vaikų pasiekimų įsivertinimui. Įvykdytų auditų skaičius.

Įvertintų vaikų skaičius.

2020 m.  įstaigoje vykdytas 1 vidaus auditas.

47 vaikų pasiekimai vertinti 2020 m. pavasarį (II vertinimas);

73 vaikų pasiekimai vertinti 2018 m.  rudenį (I vertinimas).

Sudaryti galimybę darbuotojų kompetencijų didinimui, profesiniam tobulėjimui. Darbuotojų kėlusių kvalifikaciją, skaičius ir dienų skaičius. Įstaigoje dirbantys pedagogai ir kiti darbuotojai nuosekliai tobulina savo profesines kompetencijas, mokosi, kryptingai kelia profesinį meistriškumą, diegia naujoves, dalinasi darbo patirtimi. 11 pedagogų per 2020 m. kvalifikaciją  kėlė 53-uose seminaruose, vidutiniškai 5 seminarai per metus. Dauguma seminarų buvo išklausyti nuotoliniu būdu platformoje pedagogas.lt ir kitose kvalifikacijos tobulinimo platformose.

 

Skip to content