Menu

Lopšelio-darželio vizija

Palankios salygos vaikų nuo 1,5 iki 6 m. ugdymui, saviraiškai ir saviugdai. Saugi ir psichologiškai sveika lopšelio-darželio aplinka, padedanti atrasti ir perimti svarbiausias gyvenimo vertybes. Vaikai sveiki, kūrybingi ir aktyvūs.


Pedagogas - aukštos kvalifikacijos, kūrybinga ir iniciatyvi asmenybė, taikanti modernius darbo su ugdytiniais metodus ir būdus.

Vadovas - ugdymo ir vadybos specialistas, partneris ir patarėjas.

Tėvai ir pedagogai lygiaverčiai partneriai.

Misija

  • Ugdymo įvairovės ir ugdymo kokybės gerinimas vaikams nuo 1,5 iki 6 m.;
  • Vaikų saviraiškos ir saviugdos poreikių tenkinimas, bendražmogiškų vertybių atskleidimas, laisvos, kūrybiškos, savarankiškos ir savimi pasitikinčios asmenybės, gebančios adaptuotis besikeičiančioje visuomenėje ugdymas;
  • Įstaigos unikalumas - veiklos viešumas, demokratiški pedagogo - ugdytinio - šeimos narių tarpusavio santykiai, kur pedagoginė sąveika vyksta bendradarbiavimo principu, grindžiama pasirinkimo laisve.

     PRIORITETAI

  • Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, materialinės bazės stiprinimas.
  • Kokybiškas ir įvairus ugdomasis procesas.
  • Bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros ugdymas.
Vaikų lopšelis-darželis buvo įkurtas 1964 m., naujajame pastate įsikūrėme 1985 m. spalio mėnesį.Darželis įsikūręs miestelio centre J.Aisčio gatvėje Nr.4
  • Įstaiga bendrosios paskirties,
  • Savivaldybės neformaliojo ugdymo mokykla,
  • Ugdanti vaikus lietuvių kalba,
  • Ugdymo forma dieninė.

Darbo laikas

Nuo 7.00 val. iki 19.00 val. (12.00 val.)

Direktorė Liudmila Radzevičienė

Facebook Twitter Google+ RSS Dribbble Vimeo